Regulamin podręczników udostępnianych

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników i materiałów ćwiczeniowych

uczniom kl. I - VIII

w Publicznej Szkole Podstawowej

w Hostynnem Kolonii

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

I. Podstawa prawna.

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz.811. ( art. 22 ak ust.2, 3)

 

II. Prawo korzystania.

  1. Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej mają zapewnione darmowe podręczniki.

  2. Podręczniki są własnością szkoły z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii.

  1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki i materiały edukacyjne, które są wpisywane do ewidencji, czyli wprowadzone na stan biblioteki szkolnej.

  2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza ) uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej 3 kolejne roczniki uczniów.

  3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu zbiorczego.

  4. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, zarówno w szkole, jak i w domu.

 

 

III. Zasady wypożyczania, zwroty.

 

 1. Biblioteka szkolna wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.

 2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.

 3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.

 4. Wypożyczenia (użyczenia ) podręcznika/ materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów, sporządzonej przez wychowawcę klasy.

 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

 6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.

 7. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych w klasach I- III, odbywa się w obecności rodzica/prawnego opiekuna ucznia, który jest zobowiązany potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem.

 8. Wychowawca jest odpowiedzialny za stworzenie wykazu uczniów oraz za dopilnowanie złożenia podpisu rodziców, potwierdzającego odbiór.

 9. Uczniowie klas IV-VIII mogą dokonywać wypożyczenia samodzielnie. Potwierdzeniem wypożyczenia jest osobisty podpis ucznia w momencie wypożyczenia (za dopilnowanie jest odpowiedzialny wychowawca).

 10. Wychowawca klas IV-VIII jest odpowiedzialny za stworzenie wykazu uczniów, wg dziennika lekcyjnego i przekazanie listy do nauczyciela-bibliotekarza.

 11. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.

 12. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

 13. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach I – III w obecności rodzica/ prawnego opiekuna, który jest zobowiązany potwierdzić zwrot, własnoręcznym podpisem.

 14. Wychowawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie złożenia podpisu rodziców, potwierdzającego zwrot.

 15. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach IV-VIII przez samych uczniów, co musi być potwierdzone jego własnoręcznym podpisem ( za czynności te odpowiada wychowawca).

 16. W przypadku zgubienia podręcznika/ materiałów edukacyjnych bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia rodzic odkupuje je we własnym zakresie.

 17. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

 18. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

 19. Materiały ćwiczeniowe, otrzymują poszczególni uczniowie corocznie, bez obowiązku zwrotu, co należy potwierdzić podpisem ucznia i jego rodzica w klasach IV-VIII oraz rodzica w klasach I-III. Przekazanie materiałów ćwiczeniowych następuje w formie protokołu zbiorczego dla danej klasy i oddziału.

 20. Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. III znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel - bibliotekarz.

 

 

 

IV. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.

 

 1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych, uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.

 2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń. W podręczniku lub w materiałach edukacyjnych uczeń nie może wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń przy użyciu ołówka, długopisu, zakreślacza, kredek. Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.

 3. Wypożyczone podręczniki muszą być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.

 4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.

 5. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.

 6. Biorący do używania, tj. rodzic ucznia, otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.